By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

Yuri Vasilyev, MD
 

Yuri Vasilyev, MD

ul. Vorovskogo, 15v Center for Plastic and Aesthetic Surgery Plastaes
Chelyabinsk, 45409
Russia

(7) 3512378922

Sergei Vasilyev, MD
 

Sergei Vasilyev, MD

15/C, ul. Vorovskogo PO Box 9297
Chelyabinsk, 45409
Russia

(7) 351-237-8922