By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

Sergei Vasilyev, MD
 

Sergei Vasilyev, MD

15/C, ul. Vorovskogo PO Box 9297
Chelyabinsk, 45409
Russia

(7) 351-237-8922

Yuri Vasilyev, MD
 

Yuri Vasilyev, MD

ul. Vorovskogo, 15v Center for Plastic and Aesthetic Surgery Plastaes
Chelyabinsk, 45409
Russia

(7) 3512378922